دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 498114، فروردین 1390، صفحه 1-76 
آسیب های ناشی از سوار کاری در باشگاه های سوار کاری منطقه تهران

صفحه 17-20

10.22059/ijvm.2011.22666

سید محسن احمدی نژاد؛ جمشید پیشکار؛ حسین پاشا زانوسی؛ سارا توکلی


اثرات پیش درمانی پنتوکسی فیلین بر آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط افلاتوکسین B1 در کبد پرفیوژ شده موش صحرایی

صفحه 43-47

10.22059/ijvm.2011.22670

mohammad kazem koohi؛ ابراهیم شهروزیان؛ محمود قاضی خوانساری؛ بهرام داریی؛ عباس جواهری؛ امیر مقدم جعفری؛ گودرز صادقی هشجین


بررسی سرولوژیک عفونت لپتوسپیرایی در گربه های شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران

صفحه 49-52

10.22059/ijvm.2011.22671

Bahman Mosallanejad؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ رضا آویزه؛ غلامرضا عبدالله پور؛ کوثر آبادی


بررسی تنوع اگزون دوم ژن Ovar-DRB1 در گوسفندان سنگسری

صفحه 59-62

10.22059/ijvm.2011.22673

gholamraza nikbakhat؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ عبدالله درخشنده؛ رضا طالبنیا