دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 586579، تیر 1390، صفحه 77-144 
شناسایی انگل داکتیلوژیروس تک در استخراج DNA از بافت آبشش آلوده ماهی با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز

صفحه 77-80

10.22059/ijvm.2011.23100

hosseinali mousavi؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ پرویز شایان؛ مهدی سلطانی؛ الهه ابراهیم زاه؛ مینا رستمی


کاریوتایپ موش های آزمایشگاهی (Mus musculus) نژادهای C57Bl/6 , NIH وRazi

صفحه 80-83

10.22059/ijvm.2011.23101

Fatemeh Todehdehghan؛ محمدحسن متدین؛ شهره تیمورزاده؛ کمال الدین شفائی


افزایش متابولیت های سرمی نیتریک اکساید درعفونت آیمریایی جوجه های گوشتی

صفحه 99-103

10.22059/ijvm.2011.23105

خداداد پیرعلی؛ حسین حسن پور؛ حسین نورانی؛ الهام فرهمند؛ مهدی چراغچی باشی