مطالعه اولتراسونوگرافی تاندون‌ها و لیگامان‌های ناحیه کف‌دستی (متاکارپ) در شتر یک‌کوهانه

نویسندگان

چکیده

تعداد 12 قطعه اندام حرکتی قدامی سمت چپ از شترهای بالغ یک‌کوهانه و فاقد لنگش، پس از کشتار توسط اره از لاشه جدا شده و بعد از تراشیدن موهای ناحیه کف دستی، در نمای عرضی و طولی مورد ارزیابی اولتراسونوگرافی قرار گرفت. این ناحیه از سمت بالا به پایین به پنج سطح به نامهای A، B، C، D و E تقسیم شد و ضخامت ، پهنا و مساحت مقطع عرضی تاندون‌ها و لیگامان‌های ناحیه متاکارپ شامل SDFT (تاندون خم کننده سطحی انگشتی)، DDFT (تاندون خم کننده عمقی انگشتی) و SL (لیگامان معلقه) در هر یک از این سطوح اندازه‌گیری و مقایسه گردیدند. ویژگی‌های اولترسونوگرافی این تاندون‌ها و لیگامان‌ها مانند اکوژنیسیته و اندازه‌های آنها در مقاطع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.