دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 714077، مهر 1390، صفحه 145-196 
مطالعه ویبریو پاراهمولیتیکوس (Vibrio parahaemolyticus) در میگوهای پرورشی و محیط آنها در ایران

صفحه 149-150

10.22059/ijvm.2011.23840

hosseinali mousavi؛ افشین آخوندزاده بستی؛ مهدی سلطانی؛ سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ حسین اسماعیلی؛ فرید فیروزبخش


تغییرات تری اسیل گلیسرول کبد و اسیدهای چرب غیراستریفیه سرم در گاومیش های آبزی بومی خوزستان

صفحه 151-155

10.22059/ijvm.2011.23841

mohammad nouri؛ محمد نوری؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی شهریاری؛ محمدرضا شیرازی؛ آریا رسولی


تاثیر تجویز تزریقی عصاره بابونه (Matricaria recutita L.) بر میزان جذب ایمونوگلوبولین G آغوز در گوساله های نوزاد

صفحه 169-171

10.22059/ijvm.2011.23844

محمدرضا مخبر دزفولی؛ حمیدرضا محمدی؛ محمدقلی نادعلیان؛ زهرا ناظم بکایی؛ عباس حاجی آخوندی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ پرویز تاجیک؛ رضا جمشیدی