تاثیر تجویز تزریقی عصاره بابونه (Matricaria recutita L.) بر میزان جذب ایمونوگلوبولین G آغوز در گوساله های نوزاد

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تاثیر عصاره بابونه بر جذب ایمونوگلوبولین G در گوساله های نوزاد مورد بررسی قرار گرفت. عصاره اتانولی بابونه با دز 111 میلیگرم بر میلی لیتر بدست آمد. 24 راس گوساله به ظاهر سالم در 4 گروه مقابل به طور تصادفی قرار گرفتند: 1) بابونه با دز کم (LC: 5/5 میلیگرم بر کیلوگرم وزن دام)، 2) بابونه با دز متوسط (MC: 11 میلیگرم بر کیلوگرم وزن دام)، 3) بابونه با دز بالا (HC: 22 میلیگرم بر کیلوگرم وزن دام)، درمان ها 1 ساعت پس از تولد گوساله ها انجام شد. عصاره بابونه به شکل داخل وریدی (ورید وداج) قبل از خوراندن آغوز تزریق گردید. اختلاف معنی داری در غلظت IgG سرم گوساله های LC و CO در ساعت 48 مشاهده نشد (P=0.792). گوساله های MC افزایش معنی داری را در ساعت 48 در مقایسه با گوساله های LC و CO نشان دادند (به ترتیب P=0.002, P=0.003). تفاوت بین گوساله های MC و HC در ساعت 48 معنی دار نبود (P=0.264). نتایج حاصل نشان نشان داد که استفاده از عصاره بابونه با دز مناسب در بدو تولد می تواند بر جذب IgG آغوز در گوساله های نوزاد تاثیر داشته باشد.