تغییرات تری اسیل گلیسرول کبد و اسیدهای چرب غیراستریفیه سرم در گاومیش های آبزی بومی خوزستان

نویسندگان

چکیده

کبد چرب یک اختلال متابولیک درگاوها در اوایل زایمان بوده و تقریباُ نیمی از گاوان چند شکم زا به هنگام زایش اشکالی از کبد چرب را به صورت خفیف تا حاد تجربه می نمایند. تاکنون تحقیقاتی در ارتباط با کبد چرب گاومیش صورت نگرفته و هدف از مطالعه کنونی بررسی کشتارگاهی میزان تری اسیل گلیسرول و چربی تام کبد و میزان اسیدهای چرب غیراستریفیه سرم گاومیشان بومی شهرستان اهواز در مراحل مختلف تولید می باشد. در این مطالعه رابطه بین نمره بدنی، سن، میزان اسیدهای چرب غیراستریفیه خون، تری اسیل گلیسرول کبد و چربی تام کبد مورد توجه قرار گرفت. برای این منظور 119 نمونه خون و کبد بطور تصادفی از گاومیش های درحال کشتار در کشتارگاه اهواز اخذ گردید. این مطالعه در 6 گروه گاومیش در وضعیتهای متفاوت تولیدی صورت پذیرفت گاومیشان نر، تلیسه، شیری غیرآبستن، آبستن یک تا هشت ماه شیرده، آخر آبستنی و بلافاصله بعد از زایمان. چون در این مطالعه گاومیشها در آخر آبستنی به کشتارگاه آورده نشدند نمونه های کبد در این گروه اخذ نگردید و فقط به اخذ خون و آن هم از گاومیش دارهای اطراف اهواز اکتفا شد. نتیجه این مطالعه نشان داد میزان اسیدهای چرب غیراستریفیه در گاومیشان در آخر آبستنی و آنهایی که تازه زایمان نموده اند بطور چشمگیری از گاومیشهای نر و تلیسه ها بالاتر بود. میزان تری اسیل گلیسرول کبد بطور چشمگیری در کبد گاومیش های یک ماه بعد از زایمان افزایش نشان می دهد. میزان چربی تام کبد افزایش قابل ملاحظه ای را در مراحل مختلف تولیدی نشان نداد. رابطه ای بین میزان چربی های غیراستریفیه خون و تری اسیل گلیسرول و چربی تام کبد مشاهده نشد. رابطه چشمگیری بین نمره بدنی، چربی های غیراستریفیه خون و سن مشاهده نگردید.