آنالیز مولکولی ژن نوکلئوکپسید و ناحیه غیر ترجمه شده انتهای 3’ دو ویروس برونشیت عفونی جدا شده از مرغداریهای ایران

نویسندگان

چکیده

برونشیت عفونی یک بیماری مهم از نظر اقتصادی در ماکیان می باشد. به دلیل ظهور واریانتهای جدید ویروس برونشیت عفونی، کنترل این بیماری بعنوان یک مشکل جدی در صنعت طیور در دنیا مطرح است. در مطالعه حاضر، ژن نوکلئوکپسید (N) و ناحیه غیرترجمه شده انتهایی 3’ (UTR) دو جدایه ویروس برونشیت عفونی از مرغداریهای ایران تعیین توالی گردید و با سایر سویه های ویروس مقایسه گردیدند. توالیهای نوکلئوتیدی ژن N و ناحیه 3’UTR جدایه های ویروس برونشیت ایران دارای تشابه 90 درصدی با سویه های واکسنی مورد استفاده در مرغداریهای ایران شامل H52 و H120 بودند. اما براساس آنالیزهای فیلوژنتیکی، جدایه های ویروسی ایران در گروهی مجزا از سویه های واکسنی مورد استفاده در ایران و نیز سویه های جدا شده در چین، استرالیا و امریکا قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که ویروسهای برونشیت عفونی در گردش در مرغداریهای ایران از نظر ژنتیکی از سویه های واکسنی ویروس که سالها است در مرغداریهای ایران استفاده می شوند مجزا می باشند. بنابراین تهیه یک واکسن جدید بر اساس سویه های در گردش ویروس برای کنترل بیماری در مرغداریهای ایران اهمیت زیادی دارد