بررسی اثر افزودنی باکتریایی بر ترکیب شیمیایی، پایداری در مقابل هوا و تجزیه پذیری سیلوی ذرت و نیز تاثیر مصرف آن بر عملکرد گاوهای شیری

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق مطالعه تأثیر افزودنی باکتریایی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تخمیر، پایداری در مقابل هوا و نیز اثر آن بر تجزیه پذیری علوفه ذرت سیلو شده (در گوسفند) و تولید و ترکیب شیر (درگاوهای شیری هلشتاین) بود. برای تعیین تجزیه پذیری ماده خشک سیلوی فرآوری نشده و فرآوری شده از چهار رأس گوسفند نر اخته فیستوله شده شال× زندی استفاده شد. از تعداد 22 رأس گاو شیری چند شکم زای نژاد هلشتاین نیز که به دو گروه آزمایشی 11 رأسی تقسیم شده بودند، برای تعیین اثر نوع سیلو بر تولید و ترکیب شیر بهره گرفته شد. ترکیب شیمیایی سیلوها عموماً مشابه بود. سیلوی فرآوری شده pH پائین تری (p<0.05) نسبت به سیلوی فرآوری نشده داشت. غلظت اسید لاکتیک در دو نوع سیلو مشابه بود. ولی، سیلوی فرآوری شده غلظت اسید پروپیونیک بالاتر و اسید بوتیریک پائین تری نسبت به سیلوی فرآوری نشده داشت (p<0.05). پایداری در مقابل هوا نیز بهبود یافت، به طوری که مدت زمان آن در سیلوی فرآوری نشده 12 ساعت و در سیلوی فرآوری شده 32 ساعت بود. میزان تجزیه پذیری ماده خشک سیلوی فرآوری شده بیشتر از سیلوی فرآوری نشده بود (p<0.05). میزان لاکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر در گروه تغذیه شده با جیره حاوی سیلوی فرآوری شده بیشتر از گروه فرآوری نشده بود (p<0.05). به عنوان نتیجه نهایی می توان گفت که افزودنی باکتریایی لالسیل اثرات مثبت قابل توجه ای بر فراسنجه های تخمیر، پایداری هوازی و تجزیه پذیری سیلوی ذرت داشت، ولی اثر مثبت آن بر خوراک مصرفی و تولید و ترکیب شیر جزئی بود.