بررسی شیوع ونوع بیماری های چشمی در اسب های نژادهای مختلف باشگاه های سوارکاری اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین شیوع و انواع بیماری های چشمی در جمعیتی ازاسب های باشگاه های سوارکاری اطراف تهران بود. تعداد 901 رأس ازاسب های باشگاه های مختلف سوارکاری مورد معاینه کامل چشمی قرار گرفتند. در 3/4 درصد از این اسب ها (40 مورد) جراحات چشمی تشخیص داده شد. به عبارتی در مجموع 103مورد غیرطبیعی در 54 چشم مبتلا تشخیص داده شد. در 65 درصد موارد درگیری چشمی یک طرفه و در باقی موارد ابتلای هر دو چشم مورد توجه قرار گرفت. عواقب ناشی از ضربه و چشم درد دوره ای دو مورد از شایع ترین بیماری های قابل تشخیصی بودند که به ترتیب مسوؤل بروز اختلالات چشمی در25 و15 درصد ازاسب های مبتلا به حساب می آمدند.