بررسی سرولوژیک عفونت لپتوسپیرایی در گربه های شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران

نویسندگان

چکیده

لپتوسپیروز یک بیماری زئونوز (مشترک بین انسان و دام)، با گستردگی جهانی و مخازن متعدد است که در اثر عفونت ناشی از سرووارهای لپتوسپیرا اینتروگانس سنسو لاتو ایجاد می گردد. این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع عفونت ناشی از لپتوسپیرا در گربه های ولگرد شهرستان اهواز، در جنوب غرب ایران و فاصله زمانی فروردین ماه 1386 لغایت خرداد ماه 1387 انجام شده بود. نمونه های خون از 102 قلاده گربه ولگرد جمع آوری شد. آنها به روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT) مورد ارزیابی قرار گرفتند. از مجموع 102 قلاده گربه مورد بررسی، 5 مورد (9/4 درصد) از نظر سرولوژیکی بر علیه حداقل یک سرووار از لپتوسپیرا مثبت بودند. بیشترین تعداد از واکنش های مثبت بر علیه لپتوسپیرا اینتروگانس سرووار بالوم، در 5 نمونه سرمی بود. آنتی بادی بر علیه بیش از یک سرووار (بالوم و استرالیس) در یک نمونه دیده شد. تمام نمونه های مثبت تیتر 1:100 داشتند. شیوع عفونت در گربه های نر (26/5%) و ماده (44/4%) بودند. آنالیز آماری تفاوت معنی داری را بین جنس های مختلف نشان نداد، اما تفاوت بین گروههای سنی، معنی دار بود (021/0 = P) چرا که تمام گربه های با تیتر مثبت، سن بالاتر از 3 سال را داشتند. این مطالعه اولین گزارش از سرووارهای بالوم و استرالیس در گربه های ایران است.