اثر مکمل آغوز گاوی بر روی سطح مالون دآلدئید سرمی و فعالیت آنتی اکسیدانی در دیابت القاء شده با آلوکسان در رت

نویسندگان

چکیده

بمنظور بررسی ترکیبات آغوز و استفاده از این ماده بعنوان مکمل غذائی برای اهداف مختلف مطالعه ای انجام شد . در این مطالعه اثر مکمل غذائی آغوز گاوی بر روی مالون دی آلدئید سرم (MDA) ، فعالیت آنتی اکسیدان (AOA) و گلوکز در مدل حیوانی جونده دیابتی بررسی شد . برای این مطالعه 60 رت نر Wistar انتخاب و به 10 گروه 6 تائی برای مدت 40 روز به ترتیب زیر تقسیم شدند : گروه غیر دیابتی ، گروه دیابتی ، گروه های دیابتی همراه با مصرف 10% ، 20 % و 30% آغوز ، گروه های غیر دیابتی همراه با مصرف10% ، 20 % و 30% آغوز ، گروه دیابتی همراه با مصرف انسولین ، گروه دیابتی همراه با مصرف گلیبن کلامید . اگر چه سطح (MDA ) سرم یک کاهش معنی داری در پا سخ به انسولین (µmol/dl 31/0± 56/2) و مصرف10 % ، 20% و 30% آغوز به ترتیب (µmol/dl 04/0± 46/0 ،06/0± 29/0و 09/±37/0) نشان داد اما کاهش در رت های دیابتی( µmol/dl29/0±92/3) بیشتر بود P <0.01)..( اختلاف معنی داری در AOA در هر دو گروه رت با مصرف انسولین mmol/dl) 11/0± 78/0( و گلیبن کلامید mmol/dl) 08/0± 7/0( در مقایسه با رت های دیابتی) mmol/dl 1/0± 69/0( دیده شد ; در هر حال AOA افزایش معنی داری در پا سخ به 10 % ) mmol/dl11/0± 78/1( ، 20% mmol/dl )02/0± 57/1(و 30% mmol/dl)02/0 ± 75/1( مصرف آغوز نشان داد P<0.001) ( . همه گروه های درمانی یک کاهش معنی داری در میزان گلوکز سرم در مقایسه با گروه های دیابتیmg/dl) 39/79 ± 391 ( نشان دادند P<0.01) ( .
بنظر میرسد که آغوز یک مکمل مفید در ر زیم غذائی در کاهش MDA سرم و سطح گلوکز و افزایش AOAسرم در دیابت ملیتوس تیپ I باشد.