پراکندگی و جایگیری ریز- آناتومی ماست سل ها متعاقب لیگاتور دو طرفه شریان رحمی در خرگوش های ماده بالغ

نویسندگان

چکیده

برای مطلعه تاثیر لیگاتور دو طرفه شریان رحمی بر روی پراکندگی ماست سل ها 24 خرگوش ماده بالغ مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از لیگاتور شریان رحمی در روزهای 23، 43 و 63 عمل جراحی برداشت تخمدان بر روی حیوانات صورت پذیرفت. نمونه های بافت شناسی برای بررسی پراکندگی ماست سل ها توسط روش تولوئیدن بلو رنگ آمیزی ومورد مطالعه قرار گرفتند. مشاهدات نشان دادند که ماست سل ها در گروه تست به تعداد زیاد در ناحیه ناف تخمدانی دیده می شوند. در ضمن این سلول ها به شکل گروهی در نزدیکی عروق خونی بخش های لوله ای دستگاه تناسلی مشاهده شدند. این در حالی است که این سلول ها در گروه کنترل پراکندگی متوسطی را در اطراف عروق خونی نشان دادند. مضافا اینکه پراکندگی این سلول ها در اطراف عروق خونی قسمتهای مختلف دستگاه تناسلی به شکل معنی داری (05/0P?) کمتر از گروه های تست بود. در نهایت اینگونه می توان نتیجه گیری کرد که با توجه به اینکه پراکندگی و نحوه قرارگیری ماست سل ها به شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک عضو وابسته می باشد، لذا متعاقب لیگاتور دو طرفه شریان رحمی پراکندگی و گستره ی این سلول ها تغییر می کند