بررسی تنوع اگزون دوم ژن Ovar-DRB1 در گوسفندان سنگسری

نویسندگان

چکیده

مجتمع سازگاری بافتی نقشی اساسی درکنترل مقاومت به بیماری و پاسخهای ایمنی دارد. تنوع ژنتیکی گسترده در ژن های مجتمع سازگاری بافتی سبب فراهم شدن یک منبع با ارزش برای بهبود ژنتیکی از طریق انتخاب در بسیاری از گونه های حیوانات اهلی می شود. از اگزون دو کلاس II مجتمع سازگاری بافتی در گوسفند اهلی (اویس آریس) می توان برای رسیدن به این هدف و مطالعات بعدی ژنتیک جمعیت استفاده کرد. در این مطالعه ژن Ovar-DRB1 در 138 نمونه DNA ی گوسفند ایرانی نژاد سنگسری با استفاده از روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. هشت آلل DRB1 در بین گوسفندان ایرانی نژاد سنگسری شناسایی گردید. یک آلل جدید نیز که قبلاً شناسایی نشده بود در بین آلل های شناسایی شده این مطالعه مشاهده گردید. آنالیز PCR-RFLP باعث شناسایی سریع تایپ های Ovar-DRB1 و تفریق سریع بین ژنوتیپ های هموزیگوت و هتروزیگوت می گردد. نتایج مطالعه حاضر مشخص کرد که اگزون دو ناحیه ژن Ovar-DRB1 در نژاد سنگسری بسیار پلی مورف می باشد.