مقایسه کاربرد دو روش کشت مرسوم و مولتی پلکس PCR در شناسائی باکتری کمپیلوباکتر ججونای جداسازی شده از لاشه طیور در مشهد

نویسندگان

چکیده

باکتری کمپیلوباکتر ججونای یکی از عوامل اصلی گاستروآنتریت ناشی از مصرف مواد غذائی آلوده می باشد. طیور و محصولات آن نقش مهمی را درانتقال بیماری کمپیلو باکتریوزیس به انسان دارا می باشند. در این مطالعه جهت مقایسه دو روش کشت مرسوم و مولتی پلکس PCR در شناسائی باکتری کمپیلو باکتر ججونای که از لاشه طیور پس از مرحله تخلیه امعا و احشا در کشتارگاه صنعتی مشهد جداسازی گردیده بود، یکصد لاشه طیور از 20 گله گوشتی با استفاده از روش rinse test مورد نمونه برداری قرار گرفت. نمونه ها ابتدا در محیط براث غنی سازی گردید و سپس در محیط آگار انتخابی کشت داده شد. کلنی های مشکوک در آگار خوندار گوسفندی جداسازی گردید و از نظر شکل باکتری، حرکت، تستهای بیوشیمیائی و رنگ آمیزی گرم و نیز تست هیدرولیز هیپورات مورد آزمایش قرار گرفت. جهت مقایسه تست مولتی پلکس PCR از کلنی های مشکوک با استفاده از دو جفت پرایمر جهت تشخیص جنس کمپیلو باکتر و گونه ججونای انجام گردید. در این مطالعه با استفاده از روش کشت مرسوم میزان آلودگی لاشه های طیور 76% و در استفاده از روش مولتی پلکس PCR 28% تعیین گردید. میزان 2% از نمونه ها که در آزمایش کشت مرسوم از نظر تست هیدرولیز هیپورات منفی بودند، در تست مولتی پلکس PCR مثبت تشخیص داده شد. به نظر می رسد نتایج روش کشت مرسوم که شناسائی باکتری کمپیلو باکتر ججونای بر اساس تست هیدرولیز هیپورات صورت می گیرد قابل اطمینان نمی باشد و استفاده از روش مولتی پلکسPCR که قطعه ژن اختصاصی را از گونه باکتری کمپیلو باکتر ججونای تکثیر می نماید توصیه می گردد.