برداشت کامل طحال به روش جراحی کم تهاجمی (لاپاروسکوپیک) در سگ

نویسندگان

چکیده

امروزه جراحی های لاپاروسکوپی بطور گسترده ای مورد پذیرش جراحان و بیماران قرار گرفته است. دراین میان برداشت کامل طحال (اسپلنکومی) نیز که در شرایط تومور های طحال، جراحات ضربه ای، چرخش های طحال و دهندگان خون کاربرد دارد به روش لاپاروسکوپی قابل انجام به نظر می رسد. به همین منظورجهت بررسی کارایی، اطمینان و سهولت برداشت طحال به روش لاپاروسکوپی، این عمل جراحی روی مدل حیوانی سگ برای نخستین بار در ایران آزمایش شد. بدین ترتیب سه قلاده سگ نر از نژاد مخلوط پس از آماده سازی های معمول جراحی های شکمی تحت بیهوشی عمومی و در حالت خوابیده به پشت و متمایل به راست با زاویه 45 درجه نسبت به خط افق قرار گرفتند. با قرار دادن سه پورت در ناف ، 3 سانتی متر بالاتر از ناف و ناحیه خلفی-جانبی راست شکم جراحی آغاز شد. پس از ارزیابی موقعیت طحال، انتهای خلفی طحال 90 درجه به سمت جانب و چپ چرخانده شد. سپس اسپلنکتومی با قطع عروق و اتصالات طحال به وسیله الکتروکوتر دو قطبی انجام گردید. پس از جداسازی کلیه اتصالات طحال و ارزیابی پایه باقی مانده از لحاظ خونریزی، طحال در کیسه مخصوص قرار گرفته و از طریق پورت نافی خارج گردید. در نهایت محل پورتها به روش معمول بخیه شدند.میانگین مدت زمان جراحی42 دقیقه ثبت گردید. جراحی در سگها موفقیت آمیز و بدون عارضه بود. بدین ترتیب به نظر می رسد اسپلنکتومی کامل به روش لاپاروسکوپی در سگها روشی قابل انجام با ضریب اطمینان بالا و آسان می باشد.