شیوع گاوهای آلوده به Bovine Viral Diarrhoea Virus پایدار در دامپروری های صنعتی شیری اطراف مشهد–ایران

نویسندگان

چکیده

ویروس Bovine Viral Diarrhoea (BVDV)‌ بیماری عفونی گاو ها با گستره جهانی است. این پستی ویروس ازخانواده فلاویویریده می‌تواند باعث خسارات اقتصادی شود. اهداف این مطالعه: 1) تخمین میزان شیوع عفونت پایدار‌(PI) (BVDV)‌ در گله گاوهای شیری اطراف مشهد. 2) بررسی اهمیت دام‌های PI بین گاوهای حذفی و غیر حذفی در گله گاوهای شیری صنعتی در اطراف مشهد، بوده است. کلاً 157 نمونه خون از 18 گله گاو شیری نژاد هلشتاین با ظرفیت 250-3000 رأCس گاو اطراف مشهد اخذ گردید.نمونه‌های خون با استفاده از آزمون Pestivirus-Ag capture ELISA مورد آزمایش قرار گرفتند. دام‌های مثبت، 3 هفته بعد مجدداً تست شدند. ‌فقط 3 (66/16 درصد) گله دارای گاوهایی با آنتی ژن مثبت بود. نتایج نشان داد که 5 (18/3 درصد) رأCس گاو آنتی ژن مثبت بودند. تمامی گاوها از نظر آلودگی پایدار ‌(PI)‌ مورد تأیید قرار گرفتند. سن گاوهای PI کمتر از 17 ماه بود. میزان شیوع واقعی محاسبه شده، 31/3 درصد بود. اختلاف بین گاوهای PI که قرار بود از گله حذف شوند (4 رأCس، 80 درصد) و گاوهای غیر حذفی (1رأCس، 20درصد) معنی‌داربود (‌01/0(p<‌. گاوهای حذفی با آلودگی پایدار ‌(PI)‌ به ‌ دلیل کاهش وزن به کشتارگاه فرستاده شدند. نتیجه گرفته می شود که میزان شیوع گاوهای PI بیشتر از سایر مطالعات انجام گرفته نمی‌باشد. لذا نشان داده شد که دام های PI در سنین جوانی به دلیل کاهش وزن از گله ها حذف می شوند.‌ ‌