جداسازی و تعیین خصوصیات گونه های براکیسپیرا بر اساس الگوی بیوشیمیائی و تعیین توالی بخشی از ژن S rDNA16

نویسندگان

چکیده

اسپیروکتوز روده ای پرندگان نوعی از بیماری پرندگان است که با کلونیزه شده واضح سکوم و/یا رکتوم با باکتری های بیهوازی روده ای از جنس براکیسپیرا مشخص می شود. هدف از این مطالعه بررسی حضور گونه های براکیسپیرا در پرندگان در ایران و تعیین خصوصیات جدایه های مربوطه با استفاده از روشهای بیوشیمیائی و ملکولی بود. از تعداد 165 نمونه مدفوعی که از مرغان گله های تخم گذار تجاری، مرغان گله های گوشتی و مادر گوشتی، گله های شتر مرغ و بوقلمون جمع آوری شد، 16 نمونه در بررسی میکروسکوپی فازکنتراست و محیط های کشت اتنخابی مثبت بودند. الگوی واکنش های بیوشیمیائی، واکنش زنجیره ای پلیمراز، و تعیین توالی بخشی از توالی ژن S rDNA16 نشان داد که همه جدایه های این مطالعه براکیسپیرا پیلوسیکولی بودند. این جدایه عضوی از جنس براکیسپیرا می باشد که دارای میزبان های متنوعی است و هم انسان و هم حیوانات را آلوده می کند. این گزارش، جداسازی و شناسائی براکیسپیرا پیلوسیکولی از پرندگان را برای اولین بار در ایران ارائه می نماید.