ایمنی زایی سگ با استفاده از پروتئین های با وزن مولکولی کمتر از 30 کیلو دالتون مایع کیست هیداتیک و پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر پروتئین‌های مایع کیست هیداتیک و پروتواسکولکس با وزن مولکولی کمتر از 30 کیلو دالتون درآلودگی تجربی سگها به اکینوکوکوس گرانولوزوس می‌باشد. جداسازی وتخلیص این پروتئین‌ها با استفاده از فیلترهای میلی پور انجام شد. 6 قلاده سگ در سه گروه: 2 قلاده سگ مایع کیست هیداتیک و 2 قلاده سگ با پروتئین‌های پروتواسکولکس با وزن مولکولی کمتر از 30 کیلو دالتون و2 قلاده سگ بعنوان گروه کنترل مورد ارزیابی قرار گرفتند. 14 روز بعد از تزریق آنتی ژن، به هر قلاده سگ حدود 8000 پروتواسکولکس با میزان زنده مانی بالاتر از80 ‌درصدخورانده شد. 35 روز بعد کرم‌های بالغ از روده باریک سگ شمارش و همچنین رشد آنها در گروه‌های مختلف مقایسه گردید . کرم های به دست آمده در گروه1، 2 و3 به ترتیب 197، 207 و 382 بوده است. حداقل تعداد کرم بالغ(197) از سگ‌هایی جداشد که با پروتئین‌های کمتر از 30 کیلو دالتون مایع کیست هیداتیک چالش شده بودند وتفاوت معنی‌داری با سایر گروه ها نشان داد ‌ )001/0(p<‌.