بررسی میزان بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمیایی ‌53p و ‌67ki در تومور سلولهای خاردار پلک چشم گاو شیری‌(SCC)

نویسندگان

چکیده

تومور سلول‌های سنگفرشی پوست از شایع‌ترین تومورهایی است که در ناحیه پوست پلک چشم گاوهای شیری رخ می‌دهد. به منظور بررسی دقیقتر روند ایجاد این تومور و بروز ترانسفورماسیون بدخیمی در سلول‌های سنگفرشی، بررسی بیان غیر طبیعی برخی پروتئین‌ها و اندکس پرولیفراسیون سلولی از کارایی قابل توجهی برخوردار است که توسط تکنیک ایمونوهیستوشیمی صورت می‌گیرد. در این مطالعه تعداد 19 عدد تومور پلک چشم درگاوهای شیری دامپروری‌های اطراف تهران مورد بررسی هیستوپاتولوژی قرار گرفت . نتایج هیستوپاتولوژی عبارت بود از: کارسینوم درجا 5/31 درصد، و 5 / 68 درصد کارسینومای مهاجم.درجه‌های هیستولوژیک این تومورها عبارت بود از: 6/7 درصد درجه 1، 6/7 درصد درجه دو، 23درصد درجه سه و 8/61درصد درجه چهار.نتایج ارزیابی نیمه کمی رنگ آمیزی ایمینوهیستوشیمی پروتئین ‌53P عبارت بود از: 7/94 درصد دو مثبت و نتیجه ارزیابی پروتئین ‌67kiعبارت بود از 68/73 درصد دو مثبت.استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی در کنار ارزیابی هیستوپاتولوژی تومورها و درجه بندی آنها دید بهتری را نسبت به پیش آگهـی سـرطـان و انتخـاب روش درمانی مناسب تر در اختیار متخصصین داخلی و انکولوژیست‌ها قرار می‌دهد. این تحقیق نشان داد که استفاده از آنتی‌بادی‌های انسانی برای ارزیابی تومورهای پلک چشم در گاو بسیار مفید بوده و امکان پذیر است.‌ ‌