بررسی شیوع گونه های کلئوپترا در مرغداری های صنعتی ارومیه

نویسندگان

چکیده

گونه‌های زیادی از حشرات از بستر فارم های پرورش طیور در مناطق مختلف دنیا گزارش شده است. بررسی حاضر به منظور تعیین شیوع گونه های کلئوپترا در مرغداری‌های صنعتی ارومیه در طول یکسال 1388-1389 بر روی 60 نمونه بستر انجام پذیرفته است. حشرات جمع آوری شده متعلق به سه گونه بودند. فراوانترین گونه متعلق به لارو و بالغ آلفیتوبیوس دیاپرینوس در 27 نمونه (45درصد) و در رده‌های بعدی درمستس ماکولاتوس در 10 نمونه(16/6درصد) و کارسینوپس پومیلو در ‌2‌ نمونه (3/3درصد) ‌قرار داشتند. آنالیز آماری نتایج بیانگر اختلاف معنی دار (05‌/‌0(p <‌ در میزان آلودگی آلفیتوبیوس دیاپرینوس، درمستس ماکولاتوس و کارسینوپس پومیلو در نمونه‌های اخذ شده از مرغداری‌های گوشتی و مادر می باشد. اگر چه سوسک‌ها و به ویژه آلفیتوبیوس دیاپرینوس ناقل و حامل عوامل بیماری زا در طیور می‌باشند اما روش های کنترل آنها به طور قابل قبولی جهت کنترل سوسک‌ها پیشرفت نکرده است. مطالعات و تحقیقات بیشتری باید در مورد شیوع سوسک ها و روش های کنترل و مقاومت به حشره کش‌ها در بخش های دیگر کشور انجام گیرد. ‌