مکانیسم های ضد دردی عصاره گیاه رزماری با استفاده از تست رایتینگ در موش های کوچک آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

رزماری یک گیاه رایج با کاربرد خانگی است که در بسیاری از نقاط دنیا از جمله ایران رشد می کند. برگهای گیاه رزماری در طب سنتی بعنوان یک ماده ضد اسپاسم، ضد درد، مدر و ضد صرع استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی مکانیسم های ضد دردی عصاره رزماری با استفاده از تست رایتینگ بعنوان یـک مـدل درد احشـایـی بـود. بـرای مشخـص شـدن مکـانیسـم‌هـای ضـد دردی گیـاه، اثـرات نـالـوکسان(آنتاگونیست غیر انتخابی اپیوئیدی)، سیپروهپتادین(آنتاگونیست غیر انتخابی سروتونین)، شیکاگو اسکای بلو 6– ب(مهارکننده جذب گلوتامات) و بیکوکولین(آنتاگونیست گابا (A بر بی دردی ناشی از عصاره هیدرواتانولی رزماری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره رزماری (50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم، داخل صفاقی) اثرات ضد دردی را بصورت وابسته به دوز القا می کند(001/0p<‌.) پیش در مانی با نالوکسان و بیکوکولین بصورت معنی داری این اثر عصاره را ( به ترتیب از 04/61 درصد به 56/27 درصد و از 31/60 درصد به 09/42 درصد ) تضعیف کردند(05/0p<‌.) همچنین نالوکسان و بیکوکولین زمان شروع اولین رایت شکمی(تأخیر) القا شده بوسیله عصاره را کاهش دادند(001/0p<‌.) علاوه بر این اثر ضد دردی و زمان تاخیر ناشی از عصاره بصورت معنی داری با پیش درمانی شیکاگو اسکای بلو B6 افزایش یافت (05/0<‌p)، در حالیکه سیپروهپتادین اثری نداشت. این نتایج نشان داد که اثرات ضد دردی گیاه رزماری احتمالاً از طریق مکانیسم های اپیوئیدرژیک، گاباارژیک و گلوتامات ارژیک میانجی گری می شود.‌ ‌