تأثیر جو بر وزن گیری جوجه‌های گوشتی، اندازه و وزن نسبی لوله گوارش و توانایی جذب روده برای دی–زایلوز

نویسندگان

چکیده

پایین بودن ارزش غذایی و مقبولیت جو به عنوان یک نهاده برای طیور گوشتی بیشتر به خاطر ترکیبات ضد مغذی آن می باشد. در یک آزمایش، تاثیر ا حتمالی جیره حاوی مقادیر بالای جو در تداخل در مکانیسم های مسئول در جذب مواد مغذی ازعرض مخاط روده جوجه های گوشتی میگردند، با استفاده از آزمون دی–زایلوز، ارزیابی گردید. سی قطعه جوجه نر 14 روزه (راس 308) با میانگین وزنی مشابه (430 گرم ± 10) به صورت تصادفی به سه گروه 10 جوجه تقسیم گردیدند. به هر گروه آزمایشی یکی از سه جیره بر پایه ذرت یا گندم با کیفیت و یا جو به عنوان منبع کربوهیدرات، برای مدت 14 روز داده شد. در روز آخر آزمایش، تمام پرنده ها به صورت انفرادی وزن کشی شده و آزمون دی–زایلوز صورت پذیرفت. بعد از انجام آزمون تمام پرنده ها کشته شده و اندازه و وزن نسبی قسمت‌های مربوط به لوله گوارش اندازه گیری شد. گروه پرندگانی که جیره حاوی جو را دریافت کرده بودند، وزن گیری کمتری نسبت به گروه های دریافت کننده جیره ذرت یا گندم داشتند ‌(05/0p<‌.) اختلافی در وزن و اندازه نسبی قسمت های مربوط به دستگاه گوارش وجود نداشت ‌(05/0p>‌.) اختلافی نیز در توانایی روده برای جذب دی–زایلوز بین گروه های آزمایشی مشاهده نگردید ‌(05/0p>‌.) ‌ ‌‌این نتیجه گیری بعمل آمد که اختلاف مشاهده شده در وزن گیری بین گروه های آزمایشی مربوط به توانایی جذب رودهای نبوده چراکه این پارامتر تغییر نکرد. به نظر می رسد، در کوتاه مدت، مواد ضد مغذی جو از طرق دیگر تاثیرات منفی خود را بر روی عملکرد رشدی پرنده می گذارند.‌ ‌