جدا سازی و شناسایی سالمونلا تیفی موریوم در مار آبی ‌(Natrix natrix)‌ ‌‌ ‌با استفاده از روش کشت و مولتی پلکس PCR

نویسندگان

چکیده

یک رشته مار آبی ‌(Natrix natrix)‌ به دلیل وجود دو توده زیر پوستی به بیمارستان آموزشی دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع شد. تصاویر رادیوگرافیک و اولتراسونوگرافیک تهیه شده از محل ضایعه، حضور دو آبسه زیر جلدی را نشان دادند. آبسه‌ها به طریق جراحی خارج و نمونه‌ها جهت بررسی با روش کشت میکروبی و مولتی پلکس PCR به آزمایشگاه میکروبشناسی ارسال شدند. برای شناسایی سالمونلا در حد جنس از پرایمرهای عمومی Inv-A استفاده شد. برای شناسایی سالمونلا تیفی موریوم از پرایمرهای اختصاصی Rfbj, Fljb و ‌ Flicبترتیب مربوط به توالی ژنهای ‌:i1, H 4O و ‌2‚2:1H بهره گرفته شد. چهار محصول PCR از ژنهای fliC, Inv-A, fljB و rfbJبه عنوان کنترل مثبت تکثیر شدند. این اولین مورد از جداسازی سالمونلا تیفی موریوم از مار آبی جنس ناتریکس می‌باشد و بر اساس نتایج حاصله، این مطالعه نشان داد که استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن‌های ‌:i1, H4O و ‌2‚2:1H می‌تواند در شناسایی سالمونلا تیفی موریوم سودمند باشد زیرا در بین حدود 2668 سروواریته سالمونلا، تنها سالمونلا تیفی موریوم واجد چنین ساختار آنتی ژنی می‌باشد