مطالعه بافت‌شناسی تخمدان ماهی کپور معمولی در طی دوره تولید مثل در استان خوزستان، ایران

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی تغییرات بافت شناسی تخمدان ماهی کپور معمولی در دوره تولید مثلی در شرایط آب و هوایی استان خوزستان صورت گرفت. تخمدان‌های 49 ماهی کپور معمولی مولد از فروردین تا مهرماه 1389 جمع آوری شد. نمونه برداری از قسمت های قدامی، میانی و خلفی تخمدان صورت گرفت. مقاطع بافتی به ضخامت 6-5 میکرون تهیه شده و توسط H&E و PAS رنگ آمیزی شدند. نتایج نشان دادند که دوره تولید مثلی در ماهی کپور معمولی در منطقه مورد مطالعه حداقل 7 ماه به طول می‌انجامد و تخم‌ریزی از فروردین تا مهرماه ادامه پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد که مراحل پیش زرده‌ای و زرده سازی در شرایط آب و هوایی استان خوزستان کوتاه می‌باشد و ماهیان کپور معمولی به سرعت وارد مرحله بلوغ می شوند. بنابراین به نظر می رسد که این ماهیان در شرایط آب و هوایی استان خوزستان سه بار در سال توانایی تخم ریزی داشته باشند. نتایج مطالعات بافت شناسی همچنین نشان دادند که در هر سه مرحله از سیکل تولید مثلی از قدام به خلف تخمدان درصد فولیکول‌های زرده سازی به طور معنی‌داری افزایش پیدا می‌کند (001/0p<‌.) کمترین و بیشتـرین قطر فولیکول ها به ترتیب در فولیکول های کروماتین– نوکلئولوس و زرده سازی ثانویه مشاهده شد. زونا رادیاتا در فولیکول های کورتیکال آلوئولوس ظاهر شده و در فولیکول های زرده سازی ثانویه به بیشترین ضخامت خود رسید. قطر هسته به تدریج افزایش پیدا کرده و در فولیکول های زرده سازی اولیه به بیشترین قطر خود رسید. درصد پارانشیم از مرحله پیش زرده سازی به سمت مراحل زرده سازی و بلوغ به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد (05/0p<‌‌.)

کلیدواژه‌ها