مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius)‌

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: به دلیل نقش ویژه ویتامین‌A‌ در بافت‌ها و اعضاء مختلف، در شرایط کمبود آن نشانه‌های بالینی متنوعی مشاهده می‌گردد. به‌علاوه در مواردی که کمبود مرزی این ویتامین بدون حضور نشانه‌های بالینی مشهود مطرح است‌‌‌، کاهش بهروری همچون ناباروری پدید می‌آید. هدف: در این مطالعه مقادیر طبیعی ویتامین ‌A‌ و بتاکاروتن شترهای به‌ظاهر سالم در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است.روش‌کار: ‌در فـاصلـه بهمـن‌مـاه سـال 1387 لغایت مرداد سال 1388 مجموعاً 168 نفر شتر ایرانی( از هر دو جنس) مورد نمونه‌گیری قرارگرفتند. برای انـدازه‌گیـری مـوارد فـوق از روش اسپکتـروفتـومتـری استفـاده شـد. نتـایـج: میـانگیـن و اشتباه استانداردغلظت ویتامین ‌A‌ و بتاکاروتن به‌ترتیبmg/dL7/4±9/63 و 1/1±9 تعیین گردید. اگرچه غلظت بتاکاروتن در تابستان به طرز معنی‌داری بیشتر بود، اما فصل تأثیری بر میزان ویتامین‌A‌ نداشت. هیج تفاوت آماری معنی‌داری در مقادیر پارامترهای اندازه‌گیری‌ شده در گروه‌های سنی مختلف و دو جنس مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری نهایی: ‌نتایج این مطالعه به‌عنوان اولین گزارش از تعیین غلظت ویتامین ‌A‌ و بتاکاروتن در شترهای ایرانی می‌تواند یک راهنمای مرجع برای ارزیابی موارد کمبود یا افزایش مقادیر این موارد در این دام باشد، به‌علاوه به‌واسطه آنکه مقادیر ‌ ویتامین ‌A‌ و بتاکاروتن در شترهای مورد مطالعه در فصل زمستان کمتر بوده است، خوراندن مکمل‌های واجد ویتامین‌A‌ در این فصل توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها