شناسایی رئوویروس‌های ایجادگر تنوسینوویت در پرندگان از گله‌های مرغ مادر ایران به روش RT-PCR و RFLP

نویسندگان

گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینـه مـطالعه: ‌رئوویروس پرندگان از مهمترین عوامل بیماری‌های پرندگان به‌ویژه آرتریت رئوویروسی، تنوسینوویت، بیماری مزمن تنفسی، و سندرم سوء جذب می‌باشند. رخداد تنوسینوویت در مرغان مادر از سایر رده های طیور پرورشی بیشتر می‌باشد. هدف: هدف از این بررسی شناسایی رئوویروس های ایجادگر تنوسینوویت در پرندگان  از گله های مرغ مادر ایران به روش ‌ RT-PCR‌ و ‌RFLP‌ بود. روش کار:‌ ‌در این مطالعه از گله های مرغ مادر با سن بالای 45 هفته، 800 نمونه مدفوعی با سواپ اخذ گردید و در محیط ‌ PBS‌ به آزمایشگاه منتقل گردید و در نهایت بعد از مخلوط کردن نمونه ها از یک مزرعه، 120 نمونه جهت بررسی حضور رئوویروس ها مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه برای تشخیص رئوویروس های ایجادگر تنوسینوویت از پرایمرهایی اختصاصی  برای نواحی ژنومی 1S‌با باند هدف ‌pb‌ 1023 و ‌4S‌ با باند هدف ‌ bp‌437 استفاده  شد. ‌نتایج:‌ ‌بعد از انجام آزمایش  ‌PCR‌، 5 نمونه با استفاده از پرایمرهای ناحیه ژنومی ‌1S‌ و 6 نمونه با استفاده از پرایمرهای نـاحیـه ژنومی 4S‌ مثبت شدند که موارد مثبت با 5 آنزیم  هضم کننده مورد هضم آنزیمی قرار گرفتند. آنالیز قطعات حاصله از هضم آنزیمی محصـولات PCR‌ در تمـامی نمونه های مثبت دلالت بر همسان بودن الگوی هضم آنزیمی نمونه‌ها با الگوی هضم هر دو سویه واکسن و استاندارد ‌1133S‌ داشت. نتیجه گیری نهایی: در این بررسی مشخص شد که بکارگیری روش مولکولی ‌RT-PCR/RFLP‌ روش مناسبی جهـت شنـاسـایـی رئـوویـروس‌هـا مـوجـود در مـزرعـه و متمـایـز کردن آنها از همدیگر می‌باشد. این مطالعه اولین مطالعه مولکولی بر روی رئوویروس‌های ایجادگر تنوسینوویت در ایران می باشد که بر مبنای شناسایی 2 ناحیه ژنومی 1S‌ و ‌4S‌ و نیز بکار گیری 5 آنزیم هضم کننده در گله های مرغ مادر در ایران  صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها