اثر محافظتی اسیدهای چرب امگا–3 برهپاتو استئاتوز القاء شده توسط اتینیل استرادیول در رتهای ماده

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز–ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد–ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: لاستئاتوز کبدی ناشی از استروژن درمانی سبب افزایش فعالیت شاخص‌های التهاب به ویژه ‌TNF-a‌ می‌شود که به نوبه» خود روند لیپوژنز کبدی را تشدید می‌کند. اسیدهای چرب امگا–3 لیپوژنز را تعدیل می‌کنند. در این پژوهس اثر پیشگیری کننده» اسیدهای چرب امگا–3 بر  هپاتواستئاتوز القایی توسط استروژن بررسی شده است. روش کار: 25 سر رت ماده نژاد ویستار در 5 گروه مساوی روزانه ‌mg/kg2‌ از a-ethinyl estradiol(17‌ به استثناء گروه کنترل) را به صورت زیر پوستی به مدت 10 روز دریافت کردند. همزمان سه گروه از رت ها  به ترتیب یکی از دوزهای mg/kg 250، 500 و 1000 اسید چرب امگا–3 را بصورت خوراکی دریافت کردند. در پایان آزمایش سطح پلاسمایی ‌ALT, AST‌ و ‌TNF-a‌ تعییـن ونیـز نمونه های کبدی با رنگ آمیزی ‌H&E و OilRed‌ مطالعه شدند. نتایج: یافته‌های هیستولوژیکی هپاتو استئاتوز میکرووزیکولار و نیز تجمع چربی را در گروه اتینیل استرادیول وبه مقدار کمتر در گروه ‌|mg/kg250 اسید چرب امگا–3 نشان داد. سطوح پلاسمایی ‌ALT,AST‌ و ‌TNF-a‌ در گروه اتینیل استرادیول بطور معنی‌داری بیشتر از ‌گروه کنترل بود ‌)05/0(p<‌ و دوز mg/kg‌1000  اسید چرب امگا– 3 سبب کاهش معنی‌دار این پارامترها نسبت به گروه اتینیل استرادیول شده بود (05/0p<‌.) نتیجه گیری نهایی: این یافته‌ها نشان داد که دوز mg/kg‌1000 اسید چرب امگا– 3 کبد را از ضایعات استئاتوزی اتنیل استرادیول محافظت می‌کند.

کلیدواژه‌ها