ارزیابی مقایسه‌ای شاخص‌های استخوانی جمجمه درد بز‌های منطقه میانی نیجریه

نویسندگان

1 گروه آناتومی دامپزشکی، دانشگاه کشاورزی ماکوردی،‌بنو،‌نیجریه

2 گروه آناتومی دامپزشکی، دانشگاه ایبادان،‌اویو،‌نیجریه

چکیده

زمینه مطالعه: اطلاعات جامعی در خصوص شاخص‌های آناتومیکی بز‌های نیجریه ای وجود نداد. هدف: تعیین شاخص‌های استخوان کرانیال بز‌‌های نیجریه می‌باشد. روش کار: 60‌ استخوان جمجمه از بز‌های مناطق Makurdi، Kwande، Katsina-ala نیجریه جمع آوری و شاخص‌های مرتبط با استخوان جمجمه در آنها مطالعه گردید. نتایج: فاصله برآمدگی صورت تا حفره فوق چشمی Cm29/0‌،‌33/2 در جنس ماده و Cm14/0‌،‌80/1 در جنس نر تعیین گردید. بعلاوه فاصله از Medial canthus تا حفره فوق چشمی معادل Cm31/0،‌27 در جنس ماده و‌ Cm24/0،‌83/2در جنس نر تعیین گردید. فاصله lateral alveolar root تا حفره mental معادل‌ Cm07/0،‌05/2در جنس ماده و Cm28/7‌،‌10/5در جنس نر تعیین گردید. فاصله حفره Mandibular تا مرز شکمی Mandible معادل‌‌ Cm14/0،‌90/5 در جنس ماده و Cm43/0،‌48/5 در جنس نر اندازه گیری گردید. نتیجه‌گیری‌نهایی: این گونه بز ممکن است فنوتیپ متفاوتی نسبت به سایر گونه‌های موجود در نیجریه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها