آنالیز ژنتیک و فیلوژنتیک ژن های ریبونوکلئوپروتئین ویروس های ‌2N9H آنفلوانزای پرندگان جدا شده از طیور تجاری در ایران

نویسندگان

1 گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانشکده دامپزشکی و علوم دامی، دانشگاه آدلاید، آدلاید، استرالیا

چکیده

زمینه مطالعه: تحت تیپ ‌2N9H‌ ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان ‌(AIVs)‌ از گونه‌های مختلف پرندگان در اکثر کشور‌های اروپایی، آسیایی، آفریقایی و آمریکایی جدا شده است. پس از اولین شیوع ویروس ‌2N9H‌ در سال 1998 در ایران، این ویروس به طور گسترده در تمام کشـور گستـرش یـافتـه اسـت و مـوجـب ضـررهـای بـزرگ اقتصـادی در گلـه‌های طیور گردیده است. اسیدهای آمینه متعددی در کمپلکس ریبونوکلئوپروتئین ‌(RNP)‌ که شامل پروتئین‌های ‌NP‌ و پلیمرازی(2PB‌، ‌1PB‌ و )PAاست، مرتبط با طیف میزبانی و حدت می‌باشند. هدف: هدف ما در این مطالعه، تعیین هویت مولکولی کمپلکس ‌RNP‌ در جدایه های ایرانی تحت تیپ‌ 2N9H‌ می‌باشد. روش کار: تمام طـول تـوالی نوکلئوتیدی کمپلکس RNP‌ دو سویه به عنوان ‌98/101Ck/IR/ZMT-‌ و ‌10/88Ck/IR/EBGV-‌ تکثیر و توالی یابی گـردید. نتایج: آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که هر دو سویه در زیر دسته‌های مختلف قرار می‌گیرند. براساس شباهت‌های ژنتیکی، ژن‌های ‌1PB‌، ‌PA‌ و ‌NP‌ سویه ‌10/88Ck/IR/EBGV-‌ ارتباط نزدیکی با یک تحت ‌3N7H‌ جدا شده از پاکستان داشت. اکثر جایگاه‌های دامنه میزبانی دارای اسید آمینه مرتبط با تعیین کننده‌های پرندگان در پروتئین ‌RNP‌ بود. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌براساس این نتایج، ژن‌های RNP‌ ایـران دچـار بـازآرایـی ژنتیکی شده‌اند. پایش مداوم ‌AIV‌ در صنایع طیور به منظور بدست آوردن اطلاعات بیشتر در رابطه با تنوع ژنتیکی ویروس‌های ‌2N9H‌ و ظهور احتمالی ویروس‌های حاد و یا پندمی کمک کننده می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها