بررسی سرولوژیک حضور آنتی بادی علیه ویروس نیل غربی در اسبان استان خوزستان

نویسندگان

1 ‌گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 ‌گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 ‌گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران‌

4 ‌دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ویروس نیل غربی ازعوامل عفونی منتقل شونده توسط ناقل است که در چرخه انتقالی موجود میان پرندگان و حشرات حفظ می‌شود. بیماری ایجاد شده توسط این عامل در انسان و اسب سانان معمولاً بدون علامت و یا به صورت بیماری با تب خفیف می‌‌باشد. با این حال مننگوآنسفالیت و یا آنسفالیت کشنده نیز ممکن است دیده شود. هدف: هدف از این مطالعه تعیین حضور سرمی ویروس نیل غربی و همچنین ارتـبـاط ایـن عـامل با تعیین کننده‌های محیطی و میزبانی موجود در اسبان استان خوزستان می‌باشد. روش کار: طی سال‌های 90-1389 نـمـونه‌های سرمی به صورت تصادفی از 155 رأCس اسب از 7 بخش از استان خوزستان جمع آوری گردید و بوسیله روش الایزا مورد ارزیابی قرارگرفت. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از آزمون مربع کای، آزمون دقیق فیشر و رگرسیون لاجستیک تحلیل گردیدند. نتایج: حضور سرمی آلودگی 3/70( %فاصله اطمینان 95%، 5/77-1/63) بود. بررسی آماری نشان دهنده این مطلب بود که سن، منطقه، وجودآبگیر، زمان نمونه گیری، نوع بستر، بیرون ماندن ازاصطبل بعد از تاریکی هوا و روش کنترل حشرات به طور معنی‌داری با آلودگی به این ویروس مرتبط است. اما جنس، وجود رودخانه، نوع دیوار، وجود زباله دانی و دارا بودن سابقه ابتلاء به بیماریهای دیگر ارتباط آماری معنی‌داری با آلودگی به این ویروس نداشتند. نتیجه‌گیری نهایی: مطالعه حاضر نشان دهنده حضور ویروس نیل غربی دراستان خوزستان می‌باشد. باتوجه به وضعیت آب و هوایی منطقه و سهولت انتقال بیماری‌های ایجاد شده بواسطه ناقلین، مد نظر قراردادن اقدامات کنترلی و پیشگیرانه توسط مسئولین الزامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها