جداسازی، تمایز و نشاندارسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان سگ

نویسندگان

1 ‌گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 ‌گروه بیماریهای داخلی، دانشکده» دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 ‌گروه پریودنتولوژی، پردیس بین المللی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران‌ ‌

4 ‌گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده» دندانپزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

5 ‌گروه رادیولوژی و جراحی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

6 گروه پریودنتولوژی، دانشکده» دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌سلول درمانی با استفاده از سلول‌های بنیادی در طب دام‌های کوچک، در مراحل اولیه خود قرار دارد و تعداد اندکی تحقیقات در شرایط آزمایشگاهی و یا در بدن موجود زنده در رابطه با سلول‌های بنیادی مزانشیمی سگ انجام گرفته است. از طرفی دیگر، ردیابی سلول‌ها، اولین قدم در درمان‌های مبتنی بر سلول می‌باشد. این کار به منظور تشخیص سرنوشت سلول‌های پیوند داده شده در بدن موجود زنده ضروری اسـت. هـدف: هـدف از ایـن مـطـالعه، جداسازی، تمایز و نشاندارسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان سگ بود. روش کار: سلـول‌هـای بنیـادی مـزانشیمی از مغز استخوان سگ جداسازی و بر مبنای ریخت شناسی، قابلیت تمایز و بیان فاکتورهای سطحی متمایز گردیدند. برای اولین بار، ما توانستیم سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان سگ را به کمک وکتور لنتی ویروسی کد کننده» پروتئین سبز فلورسانت به منظور ردیابی این سلول‌ها در بدن، نشاندار کنیم. نتایج: ‌در مطالعه» حاضر سلول‌های مزانشیمی مغز استخوان سگ به طور موفقیت آمیزی جداسازی گردیده و تکثیر یافتند. بر اساس ریخت شناسی، این سلول‌ها با دیگر سلول‌های مزانشیمی جدا شده از سایر بافت‌ها و دیگر گونه‌ها مشابهت داشتند و دارای قابلیت تمایز به استئوسیت و آدیپوسیت بودند. سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان سگ، مارکر سطحی ‌44CD‌ را بیان کردند، اما نتوانستند مارکر ‌34CD‌ را بیان نمایند. به دنبال نشاندار سازی، تقریباً 70% سلول‌ها با پروتئین سبز فلورسانت نشاندار شـدنـد. نتیجـه گیری‌نهایی:‌بنابراین روش نشاندار سازی با پروتئین سبز فلورسانت تکنیکی آسان و مؤثر جهت ردیابی سلو‌ل‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان سگ به دنبال پیوند می‌باشد. همچنین نتایج این مطالعه اطلاعات پایه در رابطه با سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان سگ را به منظور استفاده از این سلول‌ها در دامپزشکی ارائه می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها