همبستگی بین هوموسیستئین، تروپونین قلبی I و آنزیم های قلبی در سنین مختلف شترهای نر به ظاهر سالم یک کوهانه

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

زمینه مطالعه:  آگاهی از الگوی بیوشیمیایی سرم می‌تواند منعکس کننده سلامت و بیماری دستگاه قلبی، عروقی در حیوانات باشد. هرچند که مطالعاتی، همبستگی بین بیومارکرهای قلبی، عروقی را در حیوانات و انسان مورد ارزیابی قرار داده اند اما گزارشاتی از همبستگی‌های احتمالی بین این فراسنجه ها در شترسانان به چشم نمی‌خورد. هدف: هدف از انجام این مطالعه، فراهم کردن اطلاعاتی در زمینه همبستگی بین بیومارکرهای قلبی، عروقی در سنین مختلف شترهای نر به ظاهر سالم یک کوهانه به منظور ارزیابی سلامت لایه عظلانی قلب در این گونه حیوانی بود. روش کار: تعداد 30 نفر شتر نر به ظاهر سالم یک کوهانه ‌(Camelus dromedarius)‌ در 4 گروه سنی شامل 3-1 (7 نفر)، 6-4 (7 نفر)، 9-7 (8 نفر) و بالای 10 سال (8 نفر) قرار گرفتند. خونگیری انجام شد و جداسازی سرم‌ها صورت پذیرفت. غلظت‌های سرمی هـومـوسیستئیـن ‌Hcy(‌)، تـروپونین قلبی( I‌)cTnI، ایزوآنزیم قلبی کراتین کیناز ‌)CK-MB(، لاکتات دهیدروژناز )LDH(، آلانین آمینـوترانسفراز ‌(ALT)‌ و آسپارتات آمینوترانسفراز ‌(AST)‌ مورد سنجش واقع شد. نتایج: نتایج این مطالعه همبستگی معنی‌داری را بین ‌cTnI‌ و ‌ CK-MB‌(853/0r=-‌؛ 015/0 )p = و ‌ Hcy‌(916/0r=‌؛ 004/0)p= در شترهای 6-4 ساله نشان داد. همبستگی معنی‌داری نیز بین ‌LDH‌ و ‌CK-MB‌ در شترهای گروه سنی 9-7 سال مشاهده شد (710/0r=-‌؛ 045/0p=‌.) همبستگی معنی داری بین فراسنجه‌های مورد ارزیابی در گروه‌های سنی 3-1 سال و بالای 10 سال مشاهده نشد (05/0>‌p‌.) نتیجه گیری نهایی: این مطالعه برای اولین بار فراسنجه‌هایی را به منظور ارزیابی سلامت دستگاه قلبی، عروقی شترهای یک کوهانه ارائه نمود. همچنین در مواردی که ارزیابی سلامت دستگاه قلبی، عروقی شتـرهـا در مسابقات و باشگاه‌های شترسواری مورد نیاز است، می‌توان از این داده‌ها بهره برد. همبستگی‌های گزارش شده در این مطالعه می‌تواند به سهولتِ ارزیابی سلامت قلبی شترهای یک کوهانه کمک کند. این داده‌ها می‌تواند در ارزیابی بیماران مشکوک به مشکلات لایه عضلانی قلب مورد استفاده قرار گرفته و  تغییرات آنها از ارزش پیش آگهی دهنده ای برخوردار باشد. 

کلیدواژه‌ها