جستجوی باقیمانده آنتی بیوتیک‌های گروه بتالاکتام و تتراسایکلین و میزان آفلاتوکسین ‌1M در شیر خشک مصرفی در کارخانجات لبنی استان تهران

نویسندگان

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌وجود آفلاتوکسین ‌1M‌ و باقیمانده آنتی بیوتیک‌ها در شیر و فراورده‌های آن از دیدگاه بهداشت عمومی بسیار اهمیت دارد. احتمال ورود آفلاتوکسین و باقیمانده آنتی بیوتیک ها به غذای انسان از طریق مصرف شیر و شیر خشک، زیاد است. در سال‌های اخیر استفاده از شیر خشک در کارخانجات لبنی افزایش یافته است. در نتیجه، کنترل وجود باقیمانده آنتی بیوتیک‌ها و آلودگی به آفلاتوکسین 1M در این فراورده ها اهمیت یافته است. هدف: هدف از این بررسی، تعیین وجود باقیمانده آنتی بیوتیک های گروه بتالاکتام و تتراسایکلین ها و نیز میزان آلودگی به آفلاتوکسین ‌1M‌ در شیر خشک مصرف شده در کارخانجات لبنی استان تهران است. روش کار:‌ ‌طی 12 ماه ( از مهر 90 تا مهر 91 ) 240 نمونه شیر خشک مورد مصرف از 10 کارخانه لبنی استان تهران جمع آوری شد.  سپس میزان آلودگی هر نمونه به آفلاتوکسین 1M با استفاده از تکنیک الایزا، اندازه‌گیری شد. همچنین باقیمانده آنتی بیوتیک‌ها با استفاده از کیت بتا استار کومبو که یک روش تشخیصی سریع برای آنتی بیوتیک‌های گروه بتالاکتام و تتراسایکلین است، تعیین شد. نتایج: 30 و 5/17% نمونه‌ها به ترتیب دارای باقیمانده آنتی بیوتیک‌های گروه بتالاکتام و تتراسایکلین بودند. همچنین آفلاتوکسین ‌1M‌ در 155 (6/64)% نمونه آزمایش شده با میانگین غلظت ng/L‌ 99/18±‌85/ 29 یـافـت شـد. نتیجـه گیـری‌نهـایی: نتایج نشان دادند که شیر خشک‌های استفاده شده در کارخانجات لبنی استان تهران، از نظر آلودگی به آفلاتوکسین 1M و باقیمانده آنتی بیوتیک‌ها بی خطر هستند.

کلیدواژه‌ها