تشخیص تقلب در شیر و محصولات لبنی ایران با استفاده از روش PCR

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: مصرف گسترده شیر و فراورده های لبنی، این محصولات را به هدفی برای تقلب و سودجویی توسط تولید کنندگان غیر متعهد تبدیل کرده است.  هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه ارزیابی روش ‌PCR‌ جهت تشخیص حضور شیر گاو در شیر، ماست و پنیر لیقوان گوسفندی انجام گردید. روش کار:‌ ‌در این بررسی از پرایمر هایی که ژن‌های ‌s12‌ و ‌s RNA16‌ میتوکندریایی رامورد هدف قرار می دادند استفاده شد. در این مطالعه 35 نمونه شیر گوسفند، 35 نمونه ماست گوسفند و 35 نمونه پنیر لیقوان گوسفندی از بهر های تولید متفاوت از سوپر مارکت‌های مختلف در سطح شهر مشهد خریداری گردید. نتایج: نتایج نشان دادند که تنها 21 نمونه از 105 نمونه (20)% مورد آزمایش از شیر خالص گوسفندی تهیه شده بود. حضور شیر گاو و بز به ترتیب در 33 (5/31)% و 68 (65)% نمونه از نمونه های مورد بررسی تشخیص داده شد. نتیجه گیری نهایی: به نظر می رسد که روش تشخیص بر اساس ‌PCR‌ متدی مناسب برای پایش تقلب در محصولات لبنی باشد.

کلیدواژه‌ها