دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 243-309 
تشخیص تقلب در شیر و محصولات لبنی ایران با استفاده از روش PCR

صفحه 257-262

10.22059/ijvm.2013.36285

سعید خان زادی؛ عبداله جمشیدی؛ جمشید رزم یار؛ محمد محسن زاده


آثار پرهیز غذایی بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، کبد و نشانه‌های بالینی در گاو

صفحه 277-285

10.22059/ijvm.2013.36288

ساره رضایی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی شهریاری؛ علیرضا غدیری؛ محمد نوری


کیفیت شیر خام در استان کرمان

صفحه 293-297

10.22059/ijvm.2013.36290

لادن منصوری نژند؛ حمید شریفی؛ زینب رضایی


رخداد پارگی طناب‌های وتری دریچه» سه‌لتی در اثر افزایش فشار خون اولیه» دریچه» ریوی در یک رأCس اسب: گزارش موردی

صفحه 305-309

10.22059/ijvm.2013.36292

احسان ترکی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ مهدی راسخ؛ جواد عباسی؛ علی میرشاهی؛ سعیده جانی تباردرزی