آثار پرهیز غذایی بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، کبد و نشانه‌های بالینی در گاو

نویسندگان

1 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: پرهیز غذایی بعنوان مدلی برای ایجاد بی‌اشتهایی استفاده شده است که نتیجه» تعدادی از بیماریهاست. هدف: بررسی اثر پرهیز غذایی بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم و کبد و نشانه‌های بالینی در گاو. روش کار:‌ ‌به پنج رأCس گاو دورگ، غیرشیروار و غیرآبستن 8 روز پرهیز غذایی داده شد. قبل از پرهیز غذایی و طی روزهایی که گاوها در پرهیز غذایی قرار داشتند تعداد ضربان قلب، تعدادتنفس، درجه» حرارت و حرکات شکمبه به صورت روزانه ثبت و نمونه» خون از ورید وداج نیز اخذ شد. با استفاده از سونوگرافی از کبد روز قبل و 8 روز بعد از پرهیز غذایی بیوپسی صورت گرفت. غلظت تری‌گلیسرید، توتال لیپید، فسفولیپید، گلیکوژن، فسفولیپید و توتال پروتئین کبد و غلظت اسیدهای چرب غیراستریفیه، بتا هیدروکسی بوتیریک اسید، تری‌گلیسرید، کلسترول، گلوکز، لیپید تام، اپولیپو پروتئین ‌1A‌ و ‌B‌ در سرم خون اندازه گیری شد. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب به ترتیب 52 و 5/12% کاهش یافت و هیچ اختلاف معنی داری در درجه» حـرارت مشـاهده نشد. غلظت تری‌گلیسرید کبد به‌طور معنی‌داری افزایش ولی غلظت گلیکوژن آن کاهش یافت اما در میزان  توتال لیپید، فسفولیپید و توتال پروتئین کبد تغییرات معنی‌داری مشاهده نشد. غلظت اسیدهای چرب غیراستریفیه و بتاهیدروکسی بوتیریک اسید خون افزایش معنی‌داری نشان داد، اما تغییرات معنی‌داری در میزان کلسترولTG‌، گلوکز، لیپید تام، اپولیپو پروتئین ‌1A‌ و ‌B‌ در پایان پرهیز غذایی در مقایسه با قبل از آن مشاهده نشد. نتیجه‌گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد پرهیز غذایی مانند بی‌اشتهایی (به عنوان نتیجه» تعدادی از بیماریها) باعث جابه‌جایی چربی از بافت چربی در پاسخ به تعادل منفی انرژی می‌شود.

کلیدواژه‌ها