رخداد پارگی طناب‌های وتری دریچه» سه‌لتی در اثر افزایش فشار خون اولیه» دریچه» ریوی در یک رأCس اسب: گزارش موردی

نویسندگان

1 گروه بیماریهای درونی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران

2 گروه بیماری های درونی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،‌مشهد،‌ایران

چکیده

یک اسب نر دو ساله با تاریخچه» دیسترس تنفسی، سرفه و ادم ناحیه» شکم به بیمارستان آموزش و پژوهشی دانشکده» دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده شد. درمعاینات بالینی رگ‌های وداجی به صورت دوطرفه متسع و افزایش شدت صدای تنفسی دم و بازدمی در همه» قسمت‌های منطقه» ریه به گوش می‌رسید. تعداد تنفس و ضربان قلب به ترتیب در محدوده» 35 و 60 عدد در دقیقه بود. سمع قلبی یک سوفل پانسیستولیک درجه»‌ III/IV‌ با شدت بیشینه روی دریچه» سه‌لتی را برملا کرد که در سمت چپ هم شنیده می‌شد. نوار الکتروکاردیوگرام این اسب تاکی‌کاردی سینوسی را نشان داد و اکوکاردیوگرافی پارگی طناب‌های وتری دریچه» سه‌لتی، برگشتی جریان خون از دریچه» ریوی و سه‌لتی، اتساع و افزایش فشار خون ریوی و اتساع بطن راست را نشان داد. کالبد شایی حیوان یافته‌های بالینی گفته شده را تأیید کرد. بر اساس یافته‌های بالینی پاره شدن طناب‌های وتری دریچه» سه‌لتی و نارسایی قلب راست در اثر فشار خون اولیه دریچه» ریوی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها