ایجاد جهش در سویه بومی ‌1378‌c اشریشیا‌ ‌کلی‌ ‌بیماریزای طیور ‌80:K78O با حذف ژن iss و ارزیابی مقاومت سرمی موتان در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: کلی باسیلوز یکی از بیماریهای مهم در صنعت طیور است. سروتیپ ‌78O‌ اشریشیاکلی‌ ‌بیماریزای طیور ‌)78(APEC-O‌ شایع‌ترین عامل این بیماری در ایران است. از جمله عوامل حدت‌ ‌اشریشیاکلی‌ ‌بیماریزای طیور، ژن افزایش دهنده بقای سرمی ‌(iss)‌ است که در مقاومت به سرم نقش دارد. مقاومت به سرم یکی از رهیافت‌های سیستمیک شدن اشریشیاکلی‌ ‌بیماریزای طیور می‌باشد. با توجه به این که غالب‌ترین شکل بالینی کلی باسیلوز طیور به صورت خارج روده‌ای می باشد و احتمالاً این فرم از بیماری به مقاومت سرمی باکتری ارتباط دارد، در نتیجه به نظر می‌رسد که احتمالاً با حذف ژن ‌iss‌ رهیافتی در کنترل بیماری کلی باسیلوز ایجاد گردد. علاوه بر این، اطلاعات کمی در مورد مکـانیسـم مقـاومـت سـرمی 78APEC-O وجود دارد. هدف: در مطالعه حاضر، سویه موتان با حذف ژن ‌iss‌ از سویه بومی (‌1378‌)c اشریشیاکلی‌ ‌بیماریزای طیور ‌78O‌ ایجاد گردید و سویه موتان از نظر مقاومت به سرم با سویه وحشی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار:‌ ‌در این مطالعه، سیستم lambda red recombinase برای حذف ژن ‌iss‌ در سویه بومی (1378‌)c‌‌ اشریشیاکلی‌ ‌بیماریزای طیور ‌78O‌ مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا پلاسمید 46pKD ‌(تولید کننده آنزیم‌های سیستم )lambda red recombinase ‌ و سپس محصول ‌PCR‌ که دارای توالی مشابه اطرافی با ژن ‌iss‌ و نشانگر مقاومت به کانامایسین بود به داخل سویه بومی (1378‌)c اشریشیاکلی‌ ‌بیماریزای طیور ‌78O‌ ترانسفورمه گردید. حساسیت به سرم نیز به روش میکروتیتر در سویه وحشی و موتان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: ‌نتایج نشان داد که سویه جهش یافته با موفقیت ایجاد شده و به جای ژن ‌iss‌، کاست مقاومت کانامایسین جایگزین شد. همچنین، اگرچه، سویه موتان به سرم حساس بــود امــا تـفــاوت مـعـنـی‌داری از نـظـر مقـاومـت بـه سـرم بیـن سـویـه مـوتـان و وحشـی وجـود نـداشـت. نتیجـه‌گیـری‌نهـایـی: روش lambda red recombination‌ به عنوان یک روش ساده و مفید برای حذف ژن قابل استفاده است. همچنین احتمالاً ژن‌های دیگری در جبران فعالیت ژن ‌iss‌ نقش دارند.

کلیدواژه‌ها