دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-62 
اندازه‌گیری‌های رادیوگرافی ناحیه» سم اندام حرکتی پیشین در اسب‌های آخال‌تکه» سالم

صفحه 21-25

10.22059/ijvm.2014.50559

مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ شهرام منصوری؛ محمد ملازم؛ علیرضا باهنر؛ امید زهتاب ور


سیتوکین‌ها و پروتئین‌های التهابی مایع مفصلی سالم و ملتهب شترهای یک‌کوهانه

صفحه 53-57

10.22059/ijvm.2014.50568

محمد حسن ناجی زاده؛ مهرداد پورجعفر‌؛ علی اصغر چالمه؛ خلیل بدیعی؛ سعید نظیفی؛ مجتبی نقیب