کوکسیدیوز احشایی ناشی از آتوکسوپلاسما در یک قطعه مرغ مینا

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزکشی دانشگاه تهران، تهران،‌ایران

2 گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران،‌ایران

چکیده

یک قطعه مرغ مینا با نشانه‌های بالینی بی‌حالی و افسردگی شدید، بی‌اشتهایی، افزایش رسوب اورات به همراه تغییر رنگ آن در فضله، اتساع متوسط شکمی همراه با هپاتومگالی قابل تشخیص از ورای پوست ناحیه» شکم به کلینیک ارجاع داده شد. پرنده مدت کوتاهی پس از حضور در کلینیک با علایم تشنج و اپیستوتونوس تلف شد. در کالبدشکافی از بافت‌های کبد، طحال و ریه گسترش تماسی تهیه شد و پس از رنگ‌ آمیزی گیمسا مورد بررسی قرارگرفت. در کالبدشکافی بزرگ‌شدگی شدید کبد همراه با تغییر رنگ عمومی هر دو لوب کبدی به شکل نواحی پراکنده» رنگ‌پریده و پرخون در کنار هم، اتساع روده‌ها به‌ویژه دوازدهه به همراه افزایش ضخامت مخاط روده به صورت ظاهری در لاشه مشاهده شد. واکوئوله بودن زمینه» گسترش کبد و وجود تعداد زیادی سلول‌های التهابی به‌ویژه ماکروفاژ حاوی اجسام مدور آبی کم‌رنگ با مراکز بنفش– قرمز شبیه به زوآیت آتوکسوپلاسما مشاهده شد که موجب دندانه‌دار شدن دیواره» هسته» این سلول‌ها شده بود. در ریه و طحال نیز این اجرام تک‌یاخته‌ای داخل سلولی مشاهده شد. هیچ اُ اُسیستی در گسترش مرطوب دستگاه گوارش قابل تشخیص نبود. التهاب مختصر مخاط روده همراه با نفوذ سلول‌های التهابی تک‌هسته‌ای در زیر مخاط، همچنین حضور مراحل مختلف سیر تکاملی انگل شامل شیزوگونی و گامتوگونی در روده، به‌ویژه دوازدهه، قابل تشخیص بود. بر اساس یافته‌های پاتولوژی و میکروسکوپی به‌دست آمده، بیماری این پرنده آتوکسوپلاسموز یا کوکسیدیوز احشایی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها