اندازه‌گیری‌های رادیوگرافی ناحیه» سم اندام حرکتی پیشین در اسب‌های آخال‌تکه» سالم

نویسندگان

1 گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دامپزشک بخش خصوصی، تهران، ایران

3 گروه جراحی و رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران

4 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران

5 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

آخال تکه یک نژاد اسب باستانی با خاستگاه آسیایی است که توسط قبایل چادرنشین به عنوان اسب جنگی استفاده می‌شده است. معاینات لنگش نیازمند تفسیر درست یافته‌های بالینی و رادیوگرافی هستند. بنابراین آشنایی با وضعیت طبیعی رادیوگرافی اندام حرکتی ضروری است. در عین حال، تاکنون گزارشی درخصوص نمای رادیوگرافی ناحیه سم سالم در اسب آخال تکه منتشر نشده است. هدف: ‌این مطالعه با هدف مشخص کردن نمای طبیعی رادیوگرافی و مرفومتری بند آخر انگشت و بافت نرم مرتبط به آن در اسب نژاد آخال تکه بالغ بدون هیچگونه علایم لنگش و مشکلات اندام حرکتی، انجام شد. روش کار: برای مشخص کردن نمای طبیعی رادیوگرافی و مرفومتری، از ناحیه سم اندام حرکتی پیشین 10 اسب سالم نژاد آخال تکه رادیوگراف تهیه شد. از نمای رادیوگرافی جانبی سم اندام پیشین برای اندازه‌گیری اندازه‌های مهم، زاویه‌ها و نسبت‌های دیواره سم استفاده شد. برای به دست آوردن اندازه‌های واقعی تمام اندازه‌گیری‌ها، در ضریب تصحیح بزرگنمایی ضرب می‌شد. نتایج: در این مطالعه میانگین و انحراف معیار ضخامت بافت نرم قسمت پشتی– میانی بند سوم mm2/1‌±‌3/18 به دست آمد. افـزایـش ضخامت دیواره سم اولین علامت رادیوگرافی لنگش حاد است. هیچ تفاوت معنی‌داری بین انگشتان راست و چپ وجود نداشت. نتیجه‌گیری‌نهایی: ‌این مطالعه S-Founder و CF-Founder را به عنوان معیارهای مهم ارزیابی لنگش و فروافتادگی ‌(sinking)‌ بند سوم انگشت معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها