دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 235-296 

ارزیابی وضعیت سلامت پستان در مزارع گاو شیری هلشتاین واقع در استان قم

صفحه 255-260

10.22059/ijvm.2015.52484

طیبه محمودی افصح؛ مهدی وجگانی؛ فرامرز قراگوزلو؛ وحید اکبری نژاد


گزارش موردی: پنومونی پاستورلایی در بز

صفحه 293-296

10.22059/ijvm.2015.52490

فائز فردوس جس عبداله؛ عبدالناصر تیجانی؛ لاوان آدامو؛ اریک لیم تیک چونگ؛ یوسف آبا؛ کنتو محمد؛ عبدالعزیز صحاری؛ عبدالوحید هارون؛ ابوبکر صدیق؛ محد عظمی محد لیلا