مطالعه بافت شناسی لایه قرنیه–صلبیه‌ای شترمرغ

نویسندگان

گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنرکرمان،کرمان، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: شتر مرغ یک موضوع جالب برای مطالعات تکاملی و ریخت شناسی جانوران است. بر اساس برخی مطالعات چشم شتر مرغ از ساختار های بافتی مجزا تشکیل شده است، که جزئیات این موضوع در مطالعات گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف: این مطالعه به منظور بررسی بافت شناسی لایه قرنیه–صلبیه ای شتر مرغ می باشد. روش کار: این پژوهش به بررسی بافت شناسی لایه خارجی چشم ده شتر مرغ بالغ که از مرکز پرورش شتر مرغ جوپار تهیه گردید می پردازد. همه شترمرغ ها سالم و از وضعیت بدنی خوبی برخوردار بودند. بعد از کشتار سر آن ها جدا شده و در فرمالین 10% به مدت 7 روز نگهداری شد و سپس چشم ها از سرها خارج گردید. روش های معمول بافت شناسی انجام شد و بخشی به ضخامت 6 میکرومتر بریده شد. بخش ها با رنگ آمیزی های معمول مثل هماتوکسیلین استاندارد و ائوزین و تری کروماسون ماسون رنگ آمیزی گردید و زیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت.  نتایج: قرنیه شتر مرغ از 2 قسمت درم و صلبیه تشکیل شده است و این دو قسمـت تـوسط یـک منـطقـه از هـم جـدا مـی‌شـود. صلبیـه تقسیـم شـده اسـت بـه 2 قسمـت منـطقـه روی صلبیه و منطقه مناسب صلبیه. نتیجه‌گیری‌نهایی: منطقه خارجی روی صلبیه تشکیل شده است از بافت همبند فیبری سست که به منطقه مناسب صلبیه متصل است. لایه داخلی صلبیه شامل بافت هم بند سخت به همراه 2 قسمت غضروفی مانند که تا ناحیه اوراسراتا ادامه دارند که شامل بافت همبند سخت و غضروف استخوانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها