ارزیابی وضعیت سلامت پستان در مزارع گاو شیری هلشتاین واقع در استان قم

نویسندگان

1 گروه مامایی و بیماری های تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ورم پستان زیان بار ترین بیماری در صنعت گاو شیری به لحاظ اقتصادی می باشد. ارزیابی شیر تانک جمع آوری شیر به عنوان روشی جهت مانیتور کردن وضعیت سلامت پستان در سطح گله پیشنهاد شده است. هدف: ‌مطالعه ای به روش مقطعی به منظور ارزیابی وضعیت سلامت پستان در 15 گله گاو شیری هلشتاین واقع در استان قم به انجام رسید. روش کار: شمارش سلول‌های سوماتیک شیر تانک جمع آوری شیـر بـا استفـاده از دستگـاه فـوزومـاتیـک صـورت پـذیرفت. شمارش پلیت استاندارد، شمارش انکوباسیون اولیه، شمارش پاستوریزاسیون آزمـایشگـاهـی و تعـداد استـرپتـوکـوکـوس‌هـای محیـطـی، استـرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه، استرپتوکوکوس یوبریس،ای کولای، کلبسیلا نومونیه، استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی، استافیلوکوکوس اورئوس و کورینه باکتریوم بوویس با استفاده از محیط‌های کشت اختصاصی انجام شد. بعلاوه، تشخیص ورم پستان بالینی از طریق معاینه هر کارتیه و تشخیص ورم پستان تحت بالینی توسط تست ورم پستان کالیفرنیایی صورت پذیرفت. نتایج: غالب گله های مورد بررسی مقادیر متوسط تا بالای شمارش سلول‌های سوماتیک شیر تانک جمع آوری شیر و مقادیر بالای شمارش باکتریایی شیر تانک جمع آوری شیر را دارا بودند. شیوع ورم پستان بالینی و تحت بالینی به ترتیب 3/1 % و 7/24% بود. نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر بیانگر وضعیت نامناسب مدیریت جایگاه، بهداشت پستان و شیردوشی در گله‌های مورد بررسی می باشد.

کلیدواژه‌ها