سیمای متابولیک شتر های دو کوهانه ‌(Camelus bactrianus)‌ آبستن، غیر آبستن و نر ایران

نویسندگان

1 گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز– ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند–ایران

3 مرکز پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، اردبیل،اردبیل– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: دانش در خصوص ترکیبات خون برای ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی و سلامت حیوانات مهم است. تنها تعداد معدودی شتر دو کوهانه (Camelus bactrianus)‌ در استان اردبیل در شمال غربی ایران پرورش داده می شوند . هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر جنسیت و آبستنی بر هورمونهای تیروئیدی، سیمای لیپیدی و لیپوپروتئینی و فاکتورهای بیوشیمیایی منتخب شترهای دوکوهانه سالم ایرانی انجام شد. روش کار: گله مورد بررسی شامل بیست شتر دوکوهانه سالم از نظر بالینی، بین سنین چهار و سیزده سال بود. شش نفر از آنها آبستن نبودند؛ پنج نفر در اواخر آبستنی و نه شتر نر بودند. نمونه خون mL(‌10) از ورید وداج شترها در بهار 2013 در طول دو روز متوالی جمع آوری شد.  تمام نمونه ها در دور 3000 به مدت 15 دقیقه سانتریفوژ شدند و سرم در فریزر ‌C°21– تا زمان آزمایش نگهداری شد. آزمون‌های عملکردی تیروئید از طریق اندازه گیری سطوح سرمی هورمون محرک تیروئید ‌TSH(‌)، تیروکسین آزاد ‌)4(fT‌ و تام ‌)4(T‌ و تری یدوتیرونین آزاد ‌)3(fT‌ و تام ‌)3(T‌ تـوسط کیـت رادیـوایمـونـواسـی تجـاری در دستـرس، انجـام شـد. پـارامتـرهـای بیـوشیمیـایـی بـا استفـاده از اتـوآنـالایزر استاندارد                                     , Boehringer. Mannheim, Germany)717(Hitachi‌ اندازه گیری شد. نتایج: سطوح ‌ 4fT‌و ‌ HDL‌کلسترول، ‌ALP‌، و گلوکز در سرم شترهای آبستن به طور قابل توجهی پایین تر از شترهای نر و غیر آبستن بود. سطوح سرمی پارامترهای دیگر بین گروه‌ها متفاوت نبود. نتیجه‌گیری‌نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که آبستنی سنگین تاثیر عمیقی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در شتر های دوکوهانه دارد.

کلیدواژه‌ها