گزارش موردی: پنومونی پاستورلایی در بز

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی،‌دانشکده دامپزشکی دانشگاه پوترا، سردانگ، سلانگور،‌مالزی؛ مرکز تحقیقات بیماریهای نشخوار کنندگان،دانشگاه میدوگوری،‌ ایالت برونو،‌نیجریه

2 گروه پاتولوژی و بیولوژی،‌دانشکده دامپزشکی دانشگاه پوترا، سردانگ، سلانگور،‌مالزی؛

3 گروه علوم درمانگاهی،‌دانشکده دامپزشکی دانشگاه پوترا، سردانگ، سلانگور،‌مالزی

4 گروه پاتولوژی و بیولوژی،‌دانشکده دامپزشکی دانشگاه پوترا، سردانگ، سلانگور،‌مالزی

5 گروه علوم درمانگاهی،‌دانشکده دامپزشکی دانشگاه پوترا، سردانگ، سلانگور،‌مالزی؛

چکیده

یک بز سه ساله با وزن k‌40 به بخش دام‌های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه پوترا مالزی ارجاع داده شد. از علائم بز مذکور بی اشتهایی، خوابیدن به یک طرف و ضعف بود. نتایج یافته های فیزیکی حکایت از تب،‌تاکی کاردیا،‌تاکی پنیا و کم خونی غشاء‌های مخاطی بود. صداهای خشن و غیر عادی بسته به صداهای منتشره قابل شنیدن بود. بیماری بعنوان پنومونی پاستورلایی تشخص اولیه داده شد و حیوان مذکور تحت درمان با آنتی بیونیک وسیع الطیف،‌داروهای ضد التهابی غیر استروییدی و درمان سرمی قرار گرفت. تشخیص بیماری با مرگ حیوان در روز بعد قطعی شد و کالبد گشایی به عمل آمد. نمونه گیری از قلب، ریه ها و مایعات پری کاردیت برای کشت باکتریایی اخذ شد. در کالبد گشایی سفتی لب‌های سمت راست و چپ ریه قابل مشاهده بود. بعلاوه اکسودای در طول نای برونش‌ها دیده شد که در برش آنها مایع پری‌کاردیت رنگی قابل رویت بود. نتیجه کشت باکتریایی منجر به جداسازی پاستورلا مولتی سیدا  ‌از نمونه ها شد. براساس یافته های بالینی، کالبد‌گشایی و باکتری شناسی بیماری این دام پونومونی پاستورلایی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها