بررسی تاثیرمتیونین خوراکی پوشش دار بر ترکیبات شیر بز کرکی رایینی

نویسندگان

1 گروه علوم تشریح، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان،‌کرمان،‌ایران

2 گروه بهداشت و صنایع مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان،‌کرمان،‌ایران

3 دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان،‌کرمان،‌ایران

چکیده

زمینـه مـطالعه: متیونین به عنوان اولین اسید آمینه  محدود کننده و ضروری برای تولید شیر در نشخوار کنندگان است. از طرفی پیدا کردن راهی مناسب برای افزایش تولید پروتئین و چربی  شیر حائز اهمیت می باشد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثر متیونین خوراکی پوشش دار بر ترکیبات شیر بز کرکی رایینی انجام گرفت. روش کار: 40 رأCس بز رایینی ماده سالم تک قلوزاییده 3 تا 4 ساله،  در روز اول  پس از زایمان به طور تصادفی به دو گروه مساوی کنترل وتیمار تقسیم شدند به طوریکه گروه تیمار به مدت دو ماه روزانه g3 متیونین به صورت دستی دریافت کردند. نمونه ی شیر از دو گروه در پایان ماه اول و دوم اخذ گردیده و فاکتورهایی همچون درصد پروتئین، درصد چربی، درصد لاکتوز و مواد جامد غیر چربی اندازه گیری شدند. سپس داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج: نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که استفاده از متیونین به عنوان مکمل خوراکی اثر قابل توجهی برهیچ یک از فاکتورهای ذکر شده به جز درصد چربی شیر  پـس از 60 روز از انجـام مـطـالعـه نداشته است و تنها درصد چربی شیر در گروه تیمار پس از 60 روز  به طور معنی‌داری  افزایش یافته بود. نتیجه‌گیری‌‌‌نهایی:‌ ‌یافته‌های حاصل از این مطالعه در مورد پارامترهایی همچون درصد پروتئین شیر، لاکتوز، مواد جامد غیر چربی و نیز درصد چربی  در روز 30  مطابق با یافته های حاصل از مطالعات قبلی می باشد اما همانطور که بیان شد افزایش درصد چربی شیر در روز 60 پس از انجام آزمایش در گروه تیمار نکته حائز اهمیتی می باشد. از طرفی تا کنون هیچ مطالعه‌ای در مورد اثر متیونین خوراکی بر فاکتورهای مذکور درشیر بر روی بز کرکی رایینی انجام نگرفته است.

کلیدواژه‌ها