فون کنه ای گوسفند و بز در برخی مناطق حومه استان مازندران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: کنه ها بندپایان خونخوار اجباری هستند، که قادر به انتقال اجرام بیماریزا ی مهمی می باشند. ‌هدف: توزیع فراوانی و تنوع فون کنه‌ای شمال ایران آخرین بار در سال 2007 مطالعه شده است. استان مازندران دارای آب و هوایی مرطوب است که شرایط را برای دامپروری و از جمله پرورش گوسفند مساعد می سازد. با توجه به آب و هوای مرطوب امکان آلودگی به کنه زیاد است. هدف از انجام این مطالعه تعیین فون کنه ای گوسفند و بز در حومه استان مازندران در سال 91بود. روش کار:‌ در طی 7 ماه اول سال 91 پس از بازرسی کل بدن گوسفندان و بزها در 23 نقطه استان مازندران، 1190 نمونه کنه جمع آوری گردید. کنه های نر بالغ با استفاده از کلیدهای تشخیص معتبر مورد شناسایی جنس و گونه قرار گرفت. نتایج:‌ کنه‌های شناسایی شده در 6 جنس و 11 گونه قرار گرفتند، که شامل ری پی سفالوس تورانیکوس‌ ‌(47)%، ری پی سفالوس‌ ‌بورسا‌ ‌(6/24)%، همافیزالیس پونکتاتا ‌ (16/17)%، ری پی سفالوس سنگوئینوس (4)%، همافیزالیس کونسینا‌ ‌(3)%، همافیزالیس پاروا‌ ‌(1)%، هیالوما مارژیناتوم‌ ‌(1)%، هیالوما آناتولیکوم‌ ‌(6/0)%، درماسنتور مارژیناتوس‌ ‌(6/0)%، ایکسودس ریسینوس‌ ‌(5/0)%،  بوافیلوس (ری پی سفالوس) آنولاتوس‌ ‌(3/0)% بودند. ری پی سفالوس تورانیکوس‌ ‌فراوان‌ترین کنه بین گونه‌های شناسایی شده بود. نتیجه گیری‌نهایی:‌ ‌با توجه به تغییرات شرایط آب و هوایی، پایش منظم الگوی فراوانی کنه ها اهمیت زیادی در کنترل کنه‌ها و بیماریهای منتقله توسط آنها دارد.

کلیدواژه‌ها