ارزیابی اثربخشی واکسن زنده تجاری ضدکوکسیدیا در کوکسیدیوز تجربی ایجاد شده توسط جدایه‌های بومی ایمریای ماکیان

نوع مقاله : واکسن شناسی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بهداشت و تغذیه دام وطیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: امروزه در کنار ترکیبات ضدکوکسیدیا،  واکسیناسیون نیز به عنوان یکی از روش‌های مهم در کنترل کوکسیدیوز در صنعت پرورش طیور کاربرد دارد. اثربخشی واکسن‌های ضدکوکسیدیا ممکن است تحت تأثیر اختلافات ایمنی‌شناسی سویه‌های ایمریا‌ ‌قرارگیرد. هدف: در این طرح‌ ‌اثربخشی یکی از واکسن‌های ضدکوکسیدیایی، با انجام واکسیناسیون و سپس چالش تجربی با 3 جدایه بومی مزرعه‌ای ایمریا مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار: جوجه‌های گوشتی نر در سه روزگی، توسط واکسن لیواکوکس‌Q‌ واکسینه شده و اثربخشی واکسن پس از چالش با سه جدایه بومی ایمریا،‌ ‌بر اساس افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، تعداد اُاُسیست در گرم مدفوع و جراحات روده‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: گروه‌های واکسینه شده‌ی چالش شده در مقایسه با پرندگان واکسینه نشده و چالش نشده، افزایش وزن کمتری داشتند ‌(05/0“‌p‌.) چهارده روز پس از چالش، وزن پرندگان گروه‌های واکسینه شده ی چالش یافته با جدایه های 1 و 3، در مقایسه با پرندگان گروه‌های واکسینه نشده چالش‌یافته مربوطه، اختلاف معنی‌داری نشان ندادند در حالی که در مورد جدایه 2 این اختلاف معنی‌دار بود. ضایعات روده‌ای و ضریب تبدیل غذایی در تمام گروه‌های واکسینه شده ی چالش‌یافته به صورت معنی‌داری بهتر از گروه‌های واکسینه نشده  چالش یافته بود ‌(05/0“p‌.) تعداد اُاُسیست در هر گرم مدفوع فاقد هرگونه اختلاف معنی‌دار در میان تمامی گروه ها بود.  نتیجه‌گیری نهایی: نتایج نشان می‌دهند که استفاده از واکسن زنده تخفیف حدت یافته، قابلیت مقابله با اثرات نامطلوب ناشی از کوکسیدیوز را از طریق بهبود افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و کاهش جراحات روده‌ای دارد ولی برای به حداکثر رساندن توان ایمنی‌زایی آن باید با انجام آزمایش‌های تکمیلی، در شرایط مشابه با شرایط واقعی پرورش در مزرعه و نیز با استفاده از هر یک از گونه‌های بومی ایمریا به صورت جداگانه، ارزیابی دقیق‌تری از میزان همپوشانی ایمنی‌زایی واکسن در مقابله با سویه‌های بومی داخلی به دست آورد.

کلیدواژه‌ها