شناسایی کوکسیلا بورنتی با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز به روش تاچ‌داون در شیر و فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه

نویسندگان

1 ‌گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 ‌دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کوکسیلا بورنتی عامل بیماری مشترک تب‌کیو است و نشخوارکنندگان منبع اصلی عفونت انسانی محسوب می‌شوند. اگرچه راه اصلی ایجاد عفونت در انسان از طریق استنشاق آئروسل‌های آلوده است، اما انتقال خوراکی از طریق مصرف شیر خام و فرآورده‌های لبنی آلوده نیز از راه‌های احتمالی ایجاد عفونت محسوب می‌شود. شیر خام و فرآورده‌های لبنی تهیه شده از شیر غیرپاستوریزه ممکن است حاوی کـوکسیلا بـورنتـی بیمـاریـزا بـاشد. هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی شیر و فرآورده‌های لبنی به کوکسیلا بورنتی انجام شد. روشکار: در این مطالعه برای آزمایش حضور کوکسیلا بورنتی در 147 نمونه فرآورده» لبنی جمع‌آوری شده از فروشگاه‌های عرضه» محصولات سنتی و صنعتی در شهر مشهد، استان خراسان رضوی، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز به روش تاچ‌داون استفاده شد. نتایج: دو نمونه از 28 نمونه  پنیر (14/7)%، دو نمونه از 26 نمونه ماست (69/7)%، 8 نمونه از 23 نمونه شیر گوسفند (78/34)% و دو نمونه از 60 نمونه شیر گاو (33/3)% از نظر کوکسیلا بورنتی مثبت بودند. در 10 نمونه شیر بز مورد آزمایش کوکسیلا بورنتی یافت نشد. نتیجه‌گیری نهایی: نتایج به‌دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که دام‌های سالم از نظر بالینی و فرآورده‌های لبنی آنها از منابع مهم آلودگی به کوکسیلا بورنتی محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها